Què és el pàdel?

La pista de pàdel

Dimensions de la pista

L’àrea de joc és un rectangle de 10 m d’ample per 20 m de llarg (mesures interiors) amb una tolerància de 0,5% tancada en la seva totalitat. En els seus fons està tancada per parets o murs en forma d’U amb una alçada de 3 m. Les parets laterals poden ser rectangulars de 3 m d’alçada i 4 m de longitud en graó (tipus europeu) o en diagonal (tipus americà) amb un descens fins a 2 m. La resta dels costats es tanca amb malla metàl · lica que al seu torn puja per sobre de les parets fins a 4 m d’altura en tot el perímetre. A les parets laterals també s’admet una alçada de 4 m en els dos primers metres a comptar des del fons de la pista i els 16 m restants amb una alçada de 3 m.

Pista de pàdel.

Aquest rectangle està dividit en la seva meitat per una xarxa. A banda i banda d’ella, paral · leles a la mateixa ia una distància de 6,95 m hi ha les línies de servei. L’àrea entre la xarxa i les línies de servei està dividida en la seva meitat per una línia perpendicular a aquestes, anomenada línia central de servei, que divideix aquesta àrea en dues zones iguals. Totes les línies tenen una amplada de 5 cm d’ample i seran de color clar fàcilment distingible del paviment.

L’alçada lliure entre el paviment i l’obstacle més proper (lluminària, sostre en instal · lacions cobertes) serà de 6 m com a mínim sobre tota la superfície de la pista sense que hi hagi cap element (ex: focus) que envaeixi aquest espai.

L’eix longitudinal del camp en instal · lacions a l’aire lliure serà NS admetent una variació compresa entre N-NE i N-NO.

Hi pista per jugar pàdel un contra un amb mesures inferiors a la pista de dobles.

La xarxa tindrà una alçada màxima en el centre de 88 centímetres elevant-se a 92 centímetres en els extrems, amb una tolerància de 0,5 centímetres en ambdós casos. La xarxa estarà suspesa per un cable metàl · lic de diàmetre màxim 0,01 m, els extrems estan units a dos pals laterals d’una altura màxima de 1,05 mo de la pròpia estructura que el subjecten i tensen. La xarxa divideix la pista en meitats iguals.

Tancaments

La pista està tancada en la seva totalitat, per fons de 10 metres de longitud interior i per laterals de 20 metres de longitud interior.

En tots els tancaments es combinen zones construïdes amb materials que permeten un rebot regular de la pilota i zones de malla metàl · lica on el rebot és irregular.

Fons

Amb 4 metres d’altura total del tancament, compost per tres primers metres de paret o mur i un últim metre de malla metàl · lica. També pot ser vidre o plàstic

Laterals

Reglamentàriament s’admeten dues variants en els tancaments laterals:

  • Variant 1

Composta per zones esglaonades de paret o mur en ambdós extrems, de 3 m d’alçada per 2 m de longitud el primer drap i de 2 m d’alçada per 2 m de longitud el segon drap. I per zones de malla metàl · lica que completen el tancament fins a 3 metres d’altura en els 16 metres centrals i fins a 4 metres d’altura en els dos metres extrems. Cada vegada amb més freqüència es len pistes substituint el mur per vidre. aquest material condiciona en certa mesura el joc per la seva característica de pot i / o rebot de la bola en aquests materials.

  • Variant 2

Composta per zones esglaonades de paret o mur en ambdós extrems, de 3 metres d’altura per 2 metres de longitud el primer drap i de 2 metres d’altura per 2 metres de longitud el segon drap. I per zones de malla metàl · lica que completen fins a 4 metres l’altura en tota la longitud del tancament

Les dimensions donades són des de l’interior de la pista.

La malla metàl · lica es col · loca sempre alineada amb la cara interior de les parets o murs.

Les parets o murs poden ser de qualsevol material transparent o opac (vidre, maó, etc) sempre que ofereixin la deguda consistència i un rebot de la pilota, regular i uniforme.

La malla metàl · lica ha de ser en forma de quadrats (muntada en forma romboïdal o quadrada) poden ser de simple torsió o electrosoldada, sempre que la mida de la seva obertura (la mesura de les seves diagonals) no sigui inferior a 5 centímetres ni superior a 7, 08 cm. Es recomana que el gruix del diàmetre del fil d’acer emprat estigui entre 2,1 i 3 mm, autoritzant fins a un màxim de 4 mm, havent de tenir una tensió tal que permeti el rebot de la pilota sobre ella.

Sòl

La superfície de la pista podrà ser de formigó porós i ciment, gespa sintètica, o moqueta. El color pot ser verd, blau o marró-terrós. La gespa o moqueta porta una mica de sorra especial (com la de la platja) per a aquest esport perquè sigui més fàcil el moviment sobre la pista. A més s’ha de portar un calçat adequat per no relliscar.

Accessos

Els accessos a la pista són simètrics respecte al centre de la mateixa, estant situats en el seu / s lateral / s. Podran existir 1 o 2 obertures per cada costat, amb o sense porta (veure regla 15 del joc).

Les dimensions de les obertures han de ser les següents:

1. Amb un sol accés per lateral: el buit lliure ha de tenir un mínim de 1,05 x 2,00  m . (Veure figura).

2. Amb dos accessos per lateral: cada buit lliure ha de tenir un mínim de 0,72 x 2,00 mi un màxim de 0,82 x 2,00 m.

La distància mínima entre la paret del fons i la cara més propera de l’obertura serà de 9 m.

En cas d’existir portes, les manilles d’aquestes han d’estar col · locades per l’exterior de la pista.

  • Nota: les instal · lacions d’ús públic han de complir la normativa d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques per a persones amb mobilitat reduïda.

Il · luminació

Hi ha d’haver 4 focus, situats fora de la pista al costat dels murs o vidres dels tancaments laterals. L’altura mínima mesurada des del sòl fins a la part inferior dels projectors ha de ser de 6 metres.

La il · luminació mitjana mesurada a l’altura del sòl ha de ser com a mínim de 400-500 lux en condicions normals i de 1.000 lux per a retransmissions per TV

La il · luminació artificial ha de ser uniforme i de manera que no dificulti la visió dels jugadors, de l’equip arbitral ni dels espectadors.

La pilota de pàdel

Les pilotes oficials seran només aquelles aprovades i homologades per les diferents federacions nacionals per a l’esport del pàdel.

La pilota haurà de ser una esfera de goma amb una superfície exterior uniforme de color verd o groc. El seu diàmetre ha de mesurar entre 6,32 i 6,77 cm i el seu pes estarà entre 56,0 i 59,4 g. Haurà de tenir un rebot comprès entre 135 i 145 cm en deixar caure sobre una superfície dura des de 2,54 m.

La pilota haurà de tenir una pressió interna entre 4,6 kg i 5,2 kg per cada 2,54 cm ².

Quan es jugui a més de 500 m d’altitud, es poden utilitzar un altre tipus de pilotes, sent idèntiques al tipus abans descrit excepte en què el rebot haurà de ser de més de 121,92 cm i de menys de 135 cm.

La pala de pàdel

Pala de pàdel.

Es jugarà amb la pala reglamentària de pàdel, segons homologació de la Federació Espanyola de Pàdel (FEP). Les mides màximes de la mateixa són 45,5 centímetres de llarg, 26 centímetres d’ample i 38 mm de gruix de perfil.

Depèn de la pala la pilota agafarà un efecte més defensiu o ofensiu.

La pala estarà perforada per un nombre no limitat de forats de 9 a 13 mm de diàmetre cada un en tota la zona central. En una zona perifèrica màxima de 4  cm mesurats des de la vora exterior de la pala, els forats podran tenir un major diàmetre, llarg o forma sempre que no afectin l’essència del joc.

La superfície de cop podrà ser plana, llisa o rugosa, no excedint de 30 cm de llarg i 26 cm d’ample.

El marc, inclòs el mànec, estarà lliure d’objectes adherits i altres dispositius, que no siguin aquells utilitzats només i específicament per limitar o prevenir deterioraments, vibracions i distribuir el pes. Qualsevol objecte o dispositiu han de ser raonables en mesures i col · locació per a tals propòsits.

Haurà de tenir un cordó o corretja de subjecció al canell com a protecció contra accidents.  seu ús serà obligatori .Aquest cordó haurà de tenir una longitud màxima de 35 centímetres.